Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany w latach 2011-2015 przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP).

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.06.2011 - 31.10.2015. Nabory na pierwsze lata studiów objęte programem stypendialnym realizowane są w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012/2013. W kolejnych latach nabór i realizacja studiów na kierunkach ZMiN i SMP prowadzone są bez wsparcia finansowego ze strony projektu.


Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę licencjacką dla studentów III roku SMP i studentów III roku ZMiN w roku akademickim 2014/2015 15.10.2015

Komisja Konkursowa w składzie prof. dr hab. Jacek Golak, dr Filip Zasada i dr hab. Roman Skibiński, po zapoznaniu się z ocenami recenzentów i własnej ocenie prezentacji 

prac podczas minikonferencji 14 października 2015 postanowiła przyznać nagrody za trzy prace:

Nagrody:

  • I nagroda w wysokości 3000 PLN – pan Zbigniew Drogosz za pracę „Zastosowanie jedno- i dwupunktowych funkcji Greena do oddzielania sygnału od szumu w macierzach kowariancji",
  • II nagroda w wysokości 2000 PLN – pani Agnieszka Grabarek za pracę „Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w ocenie morfologicznych i mechanicznych efektów postępu procesów starzeniowych nanomateriałów polimerowych”,
  • III nagroda w wysokości 1100 PLN – pan Rafał Knura za pracę „Badanie powstawania przewodzących warstw węglowych w nanokompozytach C/LFP”.

Odwołania można składać w Biurze Projektu do dnia 19.10.2015 r.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką dla studentek i studentów SMP i ZMiN 10.10.2015

W wyniku oceny prac licencjackich złożonych na konkurs,
Komisja Konkursowa postanowiła dopuścić do udziału w rozgrywce finałowej
następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

1. Zbigniewa Drogosza
2. Agnieszkę Grabarek
3. Małgorzatę Janik
4. Rafała Knura
5. Leszka Malca
6. Monikę Szwed

Rozgrywka finałowa, polegająca na prezentacji prac licencjackich,
odbędzie się w środę 14.10.2015 o godz. 17.15 w sali
A-1-08 WFAiIS podczas konwersatorium dla studentów SMP I i II roku.
Serdecznie zapraszamy na nią wszystkich uczestników konkursu.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego